Popis projektových partnerov

Első Magyar Energiatárolási Klaszter Nonprofit Kft.

Vedúci partner projektu, spoločnosť EMEK nonprofit Kft. bola založená 22.2.2011 za účelom poskytovania obchodného, inžinierskeho a odborného poradenstva. V súčasnosti je projektovým partnerom v cezhraničnom projekte, v rámci ktorého bude založený klaster na uskladnenie energie, aby aj týmto spôsobom popularizovala dôležitosť uskladnenia elektrickej energie z OZE a podporovala ich rozšírenie. EMEK sa zameriava okrem skladovania energie aj na všetky druhy OZE. Hlavnou úlohou vedúceho partnera pri realizácii tohto projektu je kontrola plnenia projektu podľa harmonogramu, vyhotovenie správ a organizovanie Workshopov a študijných ciest, dohľad nad včasnou realizáciou inovatívnej technológie na zhodnocovanie odpadov vznikajúcich pri výrobe bioplynu suchou fermentáciou (perkolát, CO2, teplo) pomocou biomasy, prevádzkovanej cezhraničným partnerom. Zamestnanci EMEKu aj v súčasnosti vykonávajú projektový manažment a z minulosti majú tiež podobné skúsenosti k tomu, aby bol projekt realizovaný podľa predpisov, profesionálne a v termíne.

Dry Fermentation Biogas, n.o.

Cezhraničný partner projektu, spoločnosť Dry Fermentation Biogas, n.o. vznikla v roku 2011 za účelom podpory využívania OZE s cieľom ochrany životného prostredia, konkrétne energetického využitia biomasy formou suchej fermentácie. Hlavným cieľom nonprofit organizácie je najmä: poskytovať vedecko-technické a informačné služby, služby v oblasti výskumu, vývoja, a obnoviteľných zdrojov energií. Svoju činnosť vyvíja na území Slovenskej republiky i v zahraničí, vyvíja vzájomnú spoluprácu so zahraničnými organizáciami. Za týmto účelom bude poskytovať všeobecne prospešné služby voľne dostupné pre každého záujemcu na všetkých miestach pôsobnosti neziskovej organizácie. Usiluje sa ako 1. z oboch krajín zriadiť bioplynovú stanicu s využitím suchej fermentácie, nakoľko táto inovatívna technológia nie je v súčasnosti na Slovensku, ale ani v Maďarsku dostupná. Pri prevádzkovaní takejto bioplynovej stanice vznikajú odpady, ako organický odpad – nadbytočný perkolát, co2, odpadové teplo, zhodnocovanie ktorých rieši tento Projekt technológiou recyklácie a zhodnocovania pomocou biomasy. Hlavné úlohy CBP sú: koordinácia projektu na úrovni partnera a odborné úlohy súvisiace s inštaláciou technológie, je to najmä aktivita č. 7. Aktivity č.

Aktuality:

2. medzinárodný workshop

Miesto: Karát Hotel*** konferenciaterem, 2900 Komárom Czuczor Gergely utca 54 22.07.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Kóbor Péter Roboz Ágnes, Budapest Corvinus Univerzita Marta Holczheiová, HYDROGEN Slovakia s.r.o…. Read more »

Študijná cesta European Algae Biomass – Španielsko

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával (HUSK/1301/2.1.1/0002) Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014 Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite: David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný… Read more »

BioCycle 1. medzinárodný workshop

Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 29.04.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská… Read more »

Otváracia konferencia

Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1. Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Guzli Piroska, EMEK nonprofit Kft. Forró Zsuzsanna, Dry Fermentation Biogas n.o. forro_zsuzsanna_pres_140204 Ing. Attila Kment, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave… Read more »