Ciele projektu

Globálny cieľ: Posilnenie konkurencieschopnosti prihraničného regiónu pomocou inovatívneho a medzinárodne významného technologického riešenia, resp. zužitkovanie odpadov z výroby na ochranu životného prostredia (napr. kvalita ovzdušia, vody)

Na dosiahnutie globálneho cieľa sme stanovili nasledovné špecifické ciele:

  • Podpora spoznania a šírenia nových technológií na zužitkovanie vedľajších produktov/odpadov
  • Výber najvhodnejšej technológie vyhovujúcej podmienkam nášho regiónu na základe podrobnej odbornej dokumentácie
  • Zvyšovanie konkurencieschopnosti producentov v regióne
  • Podpora informačných sietí na regionálnej úrovni
  • Posilnenie spolupráce odborných organizácií

Zhodnocovanie poľnohospodárskych organických odpadov z výroby a možnosť používania pevnej frakcie perkolátu ako bio hnojiva si z hľadiska rozvoja vidieka vyžadujú osobitnú pozornosť. Tieto faktory znižujú náklady zainteresovaných poľnohospodárskych podnikov, stabilizujú situáciu v oblasti zamestnanosti a môžu byť využité aj pre ekologické poľnohospodárstvo. Z hľadiska regionálneho rozvoja je pozoruhodné, že zhodnocovaním tuhého komunálneho odpadu (prípadne čistiarenských kalov) sú odbremené existujúce obecné skládky tuhých odpadov a kalov, znížia sa investičné náklady na ich rozšírenie.

Z poľnohospodárskeho hľadiska môže mať projekt významný vplyv na nahradenie bielkovinových kŕmnych zmesí z dovozu, domácimi surovinami bez GMO, zároveň môže byť v súlade s dlhodobými plánmi niektorých odvetví živočíšnej výroby (najmä chov ošípaných a hydiny), kde vytvorí podmienky pre efektívnu výrobu krmív.

Región, v ktorom je plánované miesto prevádzky technológie, ako aj riešené územie na maďarskej strane je hlavne poľnohospodárskeho charakteru s vysokou mierou nezamestnanosti. Miestni obyvatelia hľadajú prelomové body a jednou takouto možnosťou by bola inštalácia technológie, ktorá je inovatívna v Európe ale aj celosvetovo. Týmto spôsobom by bolo možné zužitkovať organické odpady vznikajúce pri výrobe bioplynu. Zameriava sa aj na ochranu životného prostredia hlavne čo sa týka snáď najdôležitejších faktorov – znečistenia ovzdušia a vôd.

Aktuality:

2. medzinárodný workshop

Miesto: Karát Hotel*** konferenciaterem, 2900 Komárom Czuczor Gergely utca 54 22.07.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Kóbor Péter Roboz Ágnes, Budapest Corvinus Univerzita Marta Holczheiová, HYDROGEN Slovakia s.r.o…. Read more »

Študijná cesta European Algae Biomass – Španielsko

Zhodnocovanie CO2, odpadovej vody a tepla z odpadu bioplynovej stanice pomocou uzavretého cyklu / Biogáz hulladék CO2-jének, -szennyvizének, és hőjének zárt ciklusú újrahasznosítása biomasszával (HUSK/1301/2.1.1/0002) Dátum: 05.05.2014 – 07.05.2014 Miesto: Hotel Al-Andalus Palace, Sevilla, Španielsko Prítomní: podľa prezenčnej listiny, menovite: David Gőgh – EMEK Np. Kft, projektový manažér Kristián Czibula – EMEK Np. Kft – finančný… Read more »

BioCycle 1. medzinárodný workshop

Miesto: Lurdy Konferenčné stredisko, Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14 29.04.2014 Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na workshope organizovanom organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o.  projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Sümegi Zoltán, EMEK nonprofit Kft. Zuzana Forróová, Dry Fermentation Biogas n.o. Mgr. Czibula Kristián, EMEK nonprofit Kft. Csányi Ferenc, Első Magyar Algatechnika Kft. (Prvá Maďarská… Read more »

Otváracia konferencia

Miesto: Univerzita Szent István Egyetem, Rektorská aula na prízemí Gödöllő, Páter Károly ul. 1. Vážení návštevníci! Prezentácie uvedené na otváracej konferencii organizovanej organizáciami Emek Np Kft a Dry Fermentation Biogas, n.o. projektu BioCycle nájdete tu. Prednášajúci: Guzli Piroska, EMEK nonprofit Kft. Forró Zsuzsanna, Dry Fermentation Biogas n.o. forro_zsuzsanna_pres_140204 Ing. Attila Kment, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave… Read more »